Desenvolvimento NFS-e
Desenvolvimento NFS-e

Site destinado a desenvolvedores de softwares na integração com a NFS-e.
 
InícioInício  CalendárioCalendário  FAQFAQ  BuscarBuscar  GruposGrupos  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-se  

Compartilhe | 
 

 E303 - O documento XML difere da assinatura. O documento XML não pode conter alterações após a assinatura.

Ir em baixo 
AutorMensagem
gruporsfMensagens : 2
Data de inscrição : 04/02/2016

MensagemAssunto: E303 - O documento XML difere da assinatura. O documento XML não pode conter alterações após a assinatura.   Qua Mar 23, 2016 4:12 pm

Olá pessoal,

Estou a dias tentando assinar meu xml porém sem sucesso.

Estou tendo como retorno o erro: E303 - O documento XML difere da assinatura. O documento XML não pode conter alterações após a assinatura.

Aguem já passou por isso

Abaixo o xml assinado

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.ginfes.com.br/servico_enviar_lote_rps_envio_v03.xsd" xmlns:default="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">
  <LoteRps xmlns:default="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" Id="1">
    <default:NumeroLote xmlns="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">1</default:NumeroLote>
    <default:Cnpj xmlns="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">07300974000130</default:Cnpj>
    <default:InscricaoMunicipal xmlns="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">1691159</default:InscricaoMunicipal>
    <default:QuantidadeRps xmlns="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">1</default:QuantidadeRps>
    <default:ListaRps xmlns="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">
      <Rps>
        <InfRps Id="1">
          <IdentificacaoRps>
            <Numero>1</Numero>
            <Serie>1</Serie>
            <Tipo>1</Tipo>
          </IdentificacaoRps>
          <DataEmissao>2016-03-22T09:16:47</DataEmissao>
          <NaturezaOperacao>1</NaturezaOperacao>
          <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
          <IncentivadorCultural>2</IncentivadorCultural>
          <Status>1</Status>
          <Servico>
            <Valores>
              <ValorServicos>0.00</ValorServicos>
              <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
              <ValorPis>0.00</ValorPis>
              <ValorCofins>0.00</ValorCofins>
              <ValorInss>0.00</ValorInss>
              <ValorIr>0.00</ValorIr>
              <ValorCsll>0.00</ValorCsll>
              <IssRetido>2</IssRetido>
              <ValorIss>0.00</ValorIss>
              <OutrasRetencoes>0.00</OutrasRetencoes>
              <BaseCalculo>0.00</BaseCalculo>
              <Aliquota>0.03</Aliquota>
              <ValorLiquidoNfse>0.00</ValorLiquidoNfse>
            </Valores>
            <ItemListaServico>17.01</ItemListaServico>
            <CodigoTributacaoMunicipio>8550302</CodigoTributacaoMunicipio>
            <Discriminacao>Descriminacao do Servico</Discriminacao>
            <CodigoMunicipio>3548500</CodigoMunicipio>
          </Servico>
          <Prestador>
            <Cnpj>07300974000130</Cnpj>
            <InscricaoMunicipal>1691159</InscricaoMunicipal>
          </Prestador>
          <Tomador>
            <IdentificacaoTomador>
              <CpfCnpj>
                <Cpf>34855261858</Cpf>
              </CpfCnpj>
            </IdentificacaoTomador>
          </Tomador>
        </InfRps>
      </Rps>
    </default:ListaRps>
  </LoteRps>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
      <Reference URI="#1">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>6CNqVqiGmMo2FgZYQZ1OmBhTMLk=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>MEkpaNYWXSO7Nwj0MIKAYKDYKSMB7ji6tIuvEBi7QW/a5ShhJrfEDDLimHqUUpcjBDJevDFwMT5Pi0n7zEgxe/TZWI1sTjG8GEe+A74MNWi6hFfhtYqwgonW5K8TlCHJ5yCuiQCOBGWVxTYlxM/owBk6o+NOuw+JIftaaO1tb7Y0RobfHD5O+fSq+XE4cbg/DZ3cHWiAbt41wqDey/gcuxLcLpK4Qc63CA4wKcup4ThY+RZpfUZlsn9Z6XXa3GWhOAFiA2uIPf3+MT/HW5i4LcAgfquyFKgRD5sJUFQaYtzN7f3fqrc1hGtazgU0hGRYJzrC7BQMYj34Iwio2KtZ2Q==</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>MIIIGzCCBgOgAwIBAgIIYTxcr6kot+cwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcTELMAkGA1UEBhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEVMBMGA1UEAxMMQUMgVkFMSUQgUkZCMB4XDTE2MDMwMjE5MzIwMVoXDTE3MDMwMjE5MzIwMVowge4xCzAJBgNVBAYTAkJSMQswCQYDVQQIEwJTUDEPMA0GA1UEBxMGU0FOVE9TMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc2lsMTYwNAYDVQQLEy1TZWNyZXRhcmlhIGRhIFJlY2VpdGEgRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwgLSBSRkIxFjAUBgNVBAsTDVJGQiBlLUNOUEogQTExETAPBgNVBAsTCEFSIFNNIENEMUkwRwYDVQQDE0BSIFNPTFVUSU9OIENPTlNVTFRPUklBIEUgQVNTRVNTT1JJQSBFTSBURUxFQ09NVU5JOjA3MzAwOTc0MDAwMTMwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwDaYeDbR9xoFHLwOM5yJulVvweWTZHN6eYit6B1ouqgYz7CEl2TnhE0/iIgCtBlwfxsCK2VfrNW07pHJY8sPfgFtje6hJ7yysFIEUaDtpi4rulLm/ffzAfgeOJBjYwSOkN6wPJvvZ4hv/1z0IFZYAixuZELS3jFGmD6HtccUqc0KFOmGLbjM6zHJ1WvKAW2RCVjYX00Cbf9NK+MNAD2Qw2hfvGAZWRH5VZmRwAgptRQAViXsOZwehvl/IQ2AV+5MALgba0P1YzyGMYQUx2ju+Dum6SgeMF/hJol4VtRfktNtGXa8CAhxVIgl4kawhnVhAYCKl4rYzB38JNLphtZpowIDAQABo4IDNzCCAzMwgZoGCCsGAQUFBwEBBIGNMIGKMFUGCCsGAQUFBzAChklodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC52YWxpZGNlcnRpZmljYWRvcmEuY29tLmJyL2FjLXZhbGlkcmZiL2FjLXZhbGlkcmZidjIucDdiMDEGCCsGAQUFBzABhiVodHRwOi8vb2NzcC52YWxpZGNlcnRpZmljYWRvcmEuY29tLmJyMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUR7kIWdhC9pL893wVfCaASkWRfp8wbgYDVR0gBGcwZTBjBgZgTAECASUwWTBXBggrBgEFBQcCARZLaHR0cDovL2ljcC1icmFzaWwudmFsaWRjZXJ0aWZpY2Fkb3JhLmNvbS5ici9hYy12YWxpZHJmYi9kcGMtYWMtdmFsaWRyZmIucGRmMIIBAQYDVR0fBIH5MIH2MFOgUaBPhk1odHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC52YWxpZGNlcnRpZmljYWRvcmEuY29tLmJyL2FjLXZhbGlkcmZiL2xjci1hYy12YWxpZHJmYnYyLmNybDBUoFKgUIZOaHR0cDovL2ljcC1icmFzaWwyLnZhbGlkY2VydGlmaWNhZG9yYS5jb20uYnIvYWMtdmFsaWRyZmIvbGNyLWFjLXZhbGlkcmZidjIuY3JsMEmgR6BFhkNodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yaW8uaWNwYnJhc2lsLmdvdi5ici9sY3IvVkFMSUQvbGNyLWFjLXZhbGlkcmZidjIuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwgcMGA1UdEQSBuzCBuIEUc2hlcm9ubHlAaG90bWFpbC5jb22gOAYFYEwBAwSgLwQtMDgwMjE5NjIwNTMxNzM5Mzg0MTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwoDIGBWBMAQMCoCkEJ1JVQkVOUyBGTEFWSU8gREUgU0lRVUVJUkEgVklFR0FTIEpVTklPUqAZBgVgTAEDA6AQBA4wNzMwMDk3NDAwMDEzMKAXBgVgTAEDB6AOBAwwMDAwMDAwMDAwMDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACz3pounWwzo3lxevhl3+fXVliRvD1RBY8rxeCZ8+2qPWtn5Ge1pOs643YvAY6wyStLlvjUMC0eWXDd1wxVzB9AsuUmwjq2eRGIGTOFtkRqXxE3NPzUTQvNyQAP81vg7HE37V9SRXqkE/HGAqK8Miup7eYzg03S3RZGibfoL0U591aNcl1H7S4a6kc0pvznUfTO2imC7+aOztzuUKELM88xQ0wzhNtd8mKWta8TGOjLWy9IY4sMXbsTOxUq9vePW+M4peiV50/vQ120fmokHoYOC1W/W9W+ru1Ay42E7iiTJq0s2PiblOZYsKaQQmchSPOcWin0cfVsIkQszYJmSddOzY1n2CJz7BoCESiFriIIh7umlcYVBuXxOzvPQpj88tXZofmozwdkmvOY1lHlhdZS5wWVa4xTcL7/7VqDco0l4fQJj1PCMIY4fuFqu/vAS2/NU28Aca7axTMmLqMisNVykNXokSYOCD3au1SFNoa62EzJOsOGrMwnKVY3XW5sDtthi2q1EtqH49R2p49rHqJQYrSCSNKaAosFoF/ugc5wNRg5+x7UM1Iu6+I8AfKYnJQCtzi+KZ1+4ov3qH92RKA4gWjofNV2Z4CN+NiQfqchDSFkviX/6aZukjw3rxRhB6QeS7Xo+X1YB78R3DT/bnzayjcdwT6sNXod4WFVDbFt0</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</EnviarLoteRpsEnvio>

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
E303 - O documento XML difere da assinatura. O documento XML não pode conter alterações após a assinatura.
Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Assinatura
» Limitar as dimensões da imagem da assinatura.
» Assinatura personalizada
» Como eu mudo a imagem que separa a Assinatura?
» Assinatura e proteção de links

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
Desenvolvimento NFS-e  :: Arquivo XML-
Ir para: